• Lato w mieście 2020
     • Lato w mieście 2020

     • Szanowni Rodzice,

      w obliczu trwajacej pandemii przychodzi nam zmierzyć się z akcją Lato w mieście 2020.

      Wiemy już, że będzie to 'wyjątkowe wyzwanie', z nałożonym reżimem sanitarnym i restrykcjami, jakie dotyczą podytu dzieci w placówkach. Ograniczenia zostały nałożone na transport publiczny, zwiedzanie muzeów, a także na udział dzieci w zajęciach warsztatowych organizowanych na terenie placówki.

      W naszej szkole odbędą się 3 turnusy akcji:

      I turnus 30 czerwca - 3 lipca (w związku z dezynfekcją placówka będzie zamknięta 29 czerwca)

      II turnus 6 - 10 lipca

      III turnus 14 lipca - 17 lipca (w związku z dezynfekcją placówka będzie zamknięta 13 lipca)

      Zapisy będą odbywać się poprzez poniższy link:

      https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action?fbclid=IwAR3kt3qHDlg5P0kG8ClABPH6bcS-1UKUjzaf4gBtT2Kutb8XE_v5_R_VB2Q

      Szczegółowe informacje dotyczące akcji są podawane na stronie Biura Edukacji, pod linkiem:

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/lato_i_zima_w_miescie/22288-lato-w-miescie-2020-r

      Bieżące informacje dotyczące naszej dzielnicy i placówek biorących udział w tegorocznej akcji znajdują się na stonie Urzędu Dzielnicy Rembertów: http://www.rembertow.waw.pl/strona-3723-lato_w_miescie_2020.html

      W wytycznych do tegorocznej Akcji Lato w mieście" została podana przez Biuro Edukacji m.st.Warszawa następująca informacja:

      "W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemicznej i decyzjami organów państwa lub wystąpienia innych powodów, zastrzegamy prawo do odstąpienia w części lub całości organizacji Warszawskiej Akcji "Lato w w mieście" 2020 oraz wprowadzenia nowych zasad nie ujętych w dotychczasowych wytycznych."

      Liczymy na Państwa zrozumienie w tej trudnej sytuacji i wyrozumiałość względem obostrzeń, jakim będziemy musieli stawić czoła dla bezpieczeństwa Państwa dzieci. 

       

      W związku z pojawiającymi się pytaniami pragnę wyjaśnić dodatkowo, że tegoroczne Lato w mieście będzie wyglądało zupełnie inaczej niż dotychczasowe akcje podczas ferii i wakacji.

      Zgodnie z aktualnymi wytycznymi nie możemy z grupami poruszać się środkami komunikacji publicznej, ani chodzić do miejsc publicznych. Nie będziemy mogli ze względów bezpieczeństwa dzieci i wychowawców zapraszać z zewnątrz osób do przeprowadzenia warsztatów. Co za tym idzie dzieci będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia prowadzone przez wychowawców na teranie szkoły. Układając program jako kierownik będę dążyła do tego, aby dzieci przynajmniej raz dziennie w każdej grupie miały zapewniony pobyt na świeżym powietrzu (czyli na boisku, bo nie wiemy też jak będzie wyglądało użytkowanie placu zabaw-wz z planami na wznowienie obostrzeń).

      Mimo ogromnych chęci musimy zadbać przede wszystkim o zdrowie dzieci oraz wychowawców i pracowników obsługi. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania procedur bezpieczeństwa mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, które nakładają na nas wiele nowych obowiązków i obostrzeń wz z panującym stanem epidemii. Jak zapewne Państwo przypuszczają, mamy wiele ograniczeń, które mają na celu dbałość o nasze wspólne zdrowie.

      Z techniczych pytań wyjaśnim, iż opłaty jak podczas ferii zimowych (czyli 10 zł za wyżywienie + 10 zł za opiekę) zostały podtrzymane przez Biuro Edukacji m.st.Warszawa także podczas akcji Lato w mieście 2020 (szczegółowe informacje są w systemie rejestracji w ofercie oraz regulaminie).

      Opieka podczas trwania akcji Lato w mieście będzie zorganizowana w małych, 12 osobowych grupach, do których będą na stałe przypisani wychowawcy. Pierwszego dnia akcji dzieci zostaną przez nas zapoznane z regulaminem uczestniczenia w akcji Lato w mieście oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny celem przestrzegania podczas pobytu w placówce.

     • Procedura odwoławcza - rekrutacja do klas 1

     • Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

      oraz postępowanie odwoławcze

      W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

      Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

      Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
      (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

      1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
      2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
      3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
      4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
       7 dni od dnia otrzymania odwołania.
      5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

      Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki sp217@edu.um.warszawa.pl

      Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

       

     • Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

     • Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r. dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane.

      W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, Biuro Edukacji m. st. Warszawy zmienia  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

      Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

      W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

      Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br. na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

     • Przedłużenie terminów rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

     • Informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

      Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

      Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

      Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

      Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

       

    • Konkurs ortograficzny
     • Konkurs ortograficzny

     • Z przykrością informuję, że w tym roku szkolnym nie odbędzie się Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III m.st.Warszawy „Z ortografią za pan brat“

      Bardzo proszę o przekazanie informacji do zainteresowanych konkursem nauczycieli.

      Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i siły.

      Urszula Katner

     • Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

     • Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

      Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

      Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

      Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

     • UWAGA !!! Boisko nieczynne

     • Przypominamy, że boisko szkole jest nieczynne. Korzystanie z boiska w czasie zamknięcia szkoły jest zabronione. 

      W ostatnim czasie z boiska korzystają osoby dorosłe przypominamy, że wszyscy odpowiadamy za zdrowie swoje i innych osób.

     • Warszawskie Repozytorium Pomysłów – Materiały do Pracy Zdalnej

     • Szanowni Państwo!

      Prezentujemy Warszawskie Repozytorium Pomysłów – materiały do pracy zdalnej. Są to rekomendacje dla uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów do wykorzystania w pracy zdalnej.

      W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w samodzielnej pracy w domu, w szczególności tych, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego.

      Na WRP składać będzie się zbiór adresów stron umożliwiających naukę zdalną, zawierających materiały do wykorzystania przez nauczyciela i ucznia oraz zbiór szkoleń oraz lekcji. Adresy będą również dostępne w formie linków w treści komunikatu na portalu Biura Edukacji.

      Drugą składową WRP jest baza materiałów, które zostały wytworzone przez doradców metodycznych, nauczycieli lub inne osoby, które zechcą podzielić się materiałami z ogółem nauczycieli.

      Trzecim elementem WRP jest możliwość poszerzania bazy o kolejne materiały oraz adresy stron – materiały te przed publikacją będą poddane weryfikacji przez doradców metodycznych WCIES. Opublikowane zostaną jedynie te materiały, których wykorzystanie rekomendują doradcy metodyczni WCIES (wymaga posiadania konta w domenie google.com).

       

       

     • Ogłoszenie

     • Informujemy, że w dniach 17 i 18 marca 2020r. Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi jest zamknięta.

      Dokumenty rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I  prosimy zeskanować i przesłać na adres mailowy sp217@edu.um.warszawa.pl

      W przypadku niemożności dostarczenia skanu dokumentów zapraszamy do sekretariatu w dniu 19 marca 2020r.

      Sprawy pilne prosimy uzgadniać telefonicznie 22 611 94 33

     • Rekrutacja nowe informacje

     • Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

      1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

      2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

      W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

       

     • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

      Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

      Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

      Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie:

      www.sp217.pl/oszkole/wazneinformacje/rekrutacja20202021

       

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

     • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie Szkoły zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie Szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      • Zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie. Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, szkoła zapewnia dzieciom opiekę w godzinach zajęć dydaktycznych w klasach 4- 8 oraz opiekę świetlicową w klasach 1-3 w godzinach pracy świetlicy.

      Szczegółowe informacje dotyczące sposobu funkcjonowania szkoły podczas zawieszenia zajęć zostaną przekazane w dniu jutrzejszym tj. 12.03. br. drogą elektroniczną. Zachęcamy do sprawdzania komunikatów znajdujących się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     • Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

     • Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczacych w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF ( m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania sie po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji zadań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy. 

      Projekt realizowany jest w okresie grudzień 2019r. - czerwiec 2021r. przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim. 

       

      Dyżury nauczycieli w SP 217 odbywają się w sali nr 10 (naprzemiennie):

      wtorek 15:30 - 17:00 p. I. Szymaniak 

      wtorek 17:00 - 18:30 p. A. Gwódź

       

      Rozpoczynamy 7 stycznia 2020r. w godzinach 15:30 - 17:00.  

       

      Link do opisu projektu - SIĘGNIJ PO WIĘCEJ (adres:https://liblink.pl/du6MVJBQC8..)