• Od 29 kwietnia br.

         Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji: https://warszawa.edu.com.pl

          

         Od 15 maja do 19 czerwca br. do godz. 15:00

         Składanie wniosków o przyjęcie do szkół:

         1a. Uczniowie klas ósmych warszawskich publicznych szkół podstawowych, logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się” oraz wprowadzając login i hasło, uzyskane w macierzystych szkołach.

         1b. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadzając PESEL.

         2. Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

         3. Kandydaci składają wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie.

         Uwaga:

         Kandydaci, którzy we wniosku na liście preferencji wskażą oddziały wstępne, dwujęzyczne, międzynarodowe, przygotowania wojskowego, sportowe, mistrzostwa sportowego                           lub wymagające szczególnych indywidualnych predyspozycji (niezależnie od kolejności na liście), składają wniosek w szkole pierwszego wyboru do 30 maja br.

          

         Od 15 do 30 maja br. do godz. 15:00

         Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego               oraz wymagających indywidualnych predyspozycji.

          

         Od 2 czerwca do 8 czerwca br.

         Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych. Kandydaci przystępują do sprawdzianu dla danego języka w szkole, która prowadzi taki oddział, i została umieszczona najwyżej na liście preferencji.

         j. hiszpański – 2 czerwca br.

         j. angielski – 3 czerwca br.

         j. francuski – 7 czerwca br.

         j. niemiecki – 8 czerwca br.

         Godzina przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na stronie danej szkoły.

          

         9 czerwca br.

         Sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych. Kandydaci przystępują do sprawdzianu w szkole, która prowadzi taki oddział i została umieszczona najwyżej na liście preferencji. Godzina przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na stronie danej szkoły.

         Od 31 maja do 13 czerwca br. (termin ustala dyrektor szkoły)

         1. Kandydaci do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego przystępują do prób sprawności fizycznej. Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.

         2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji kierunkowych. Dokładne terminy sprawdzianów znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.

         Do 15 czerwca br.

         Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki, zostaną ogłoszone w tej szkole, gdzie kandydat przystąpił do sprawdzianu lub próby sprawności (wyniki będą dostępne również w systemie rekrutacji).

         Od 15 maja do 25 lipca br.

         Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl).

         Do 7 lipca br. (termin ustala dyrektor szkoły)

         Drugi termin na przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych. Jest on przeznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie, pod warunkiem, że te oddziały zostały wskazane we wniosku złożonym do 30 maja br. Terminy sprawdzianów znajdują się na stronie danej szkoły.

         Do 8 lipca br.

         Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie. Listy osób, które uzyskały pozytywne wyniki, zostaną ogłoszone w tej szkole, gdzie kandydat przystąpił do sprawdzianu (wyniki będą dostępne również w systemie rekrutacji).

         Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 14:00

         Wprowadzanie osiągnięć. Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych
         na świadectwie
         .

         Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.

         23 czerwca br. do godz. 15:00

         Podgląd wprowadzonych przez szkoły podstawowe osiągnięć, odnotowanych
         na świadectwie.

         Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 15:00

         Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.

         Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Dokumenty te mogą być składane osobiście lub elektronicznie na adres mailowy podany przez szkołę.

         Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 15:00

         Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym
         z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować ze szkołą, aby zwrócić się do komisji
         o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować
         i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.

         20 lipca br. godz. 14:00

         Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

         Od 21 do 27 lipca br. do godz. 15:00

         Potwierdzanie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole,
         do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
         i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

         Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic/opiekun prawny kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.

         28 lipca br. do godz. 14:00

         Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

          

         REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (odbywa się bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

          

         Od 1 do 3 sierpnia br. do godz. 15:00

         Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym. Składają go bezpośrednio
         w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami lub elektronicznie (formę określa dana szkoła). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

         Od 1 do 12 sierpnia br.

         Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

         Od 4 do 8 sierpnia br. (termin ustala dyrektor szkoły)

         Sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w rekrutacji zasadniczej).

         Do 11 sierpnia br.

         Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, , predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej. Listy osób, które uzyskały pozytywne wyniki, zostaną ogłoszone w tej szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu..

         12 sierpnia br.

         Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

         Od 16 do 18 sierpnia do godz. 15:00

         Potwierdzenie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole,
         do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

         19 sierpnia br. do godz. 14:00

         Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
   • 22 611-94-33 fax: 22 611-94-33
   • 04-450 Warszawa, ul. I.Paderewskiego 45 Poland
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek 8.00 - 16.00 środa 8.00 - 16.00 czwartek 8.00 - 17.00 piątek 8.00 - 15.00
  • Logowanie