• Działania na terenie szkoły

    • Działania realizowane w naszej szkole w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych

     LP

      

     Zadania

      

     1

      

     Zapoznanie nauczycieli z systemem diagnozowania i wspierania uczniów uzdolnionych na terenie SP 217.

     Zapoznanie z wynikami kolejnych  ewaluacji programu „Wars i Sawa”.

      

     2

      

     Dostosowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego : Statut, WSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Przedmiotowy system oceniania do wymogów programu wspierania uzdolnionych Wars i Sawa.

      

     3

      

     Zapoznanie Rady Pedagogicznej z harmonogramem działań.

      

     4

      

     Zapoznanie rodziców z systemem diagnozowania, wspierania uczniów uzdolnionych na terenie SP 217.

      

     5

      

     Określenie obszaru uzdolnień uczniów spośród: poznawczych, artystycznych, społecznych i motorycznych.

      

     6

      

     Opracowanie  ankiet dla rodziców i uczniów - nominacje uczniów uzdolnionych.

      

     7

     Wskazanie uczniów uzdolnionych w zespołach klasowych.

     8

      Badania uczniów klas III

     9

     Przeprowadzenie wywiadu wśród uczniów i rodziców dotyczącej zainteresowania rodzajem zajęć pozalekcyjnych.

     10

     Przygotowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny.

     11

      

     Przygotowanie harmonogramu konkursów na rok szkolny.

      

     12

      

     Zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem przyznawania uczniom klas I-VI  nagrody "Iskierki Szkolne".

      

     13

      

     Zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem przyznawania uczniom klas IV-VI stypendium naukowego za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz bardzo dobre i wzorowe zachowanie.

      

     14

      

     Typowanie uczniów do stypendiów naukowych.

      

     15

      

     Typowanie uczniów do nagrody „ Iskierki szkolne”

      

     16

      

     Określenie stylu uczenia się poszczególnych uczniów. Diagnoza Gardnera.

      

     17

      

     Przydzielenie uczniowi opiekuna naukowego (tutora) spośród nauczycieli szkoły .

      

     18

      

     Zaplanowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem uzdolnionym.

      

     19

      

     Wskazanie uczniowi oferty szkolnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających jego obszary uzdolnień.

      

     20

      

     Korzystanie z oferty instytucji kulturalno-oświatowych, społecznych, organizacji rządowych i pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną i sportową

      

     21

      

     Wzbogacenie oferty dzielnicy poprzez organizację konkursów dla uczniów warszawskich szkół.

     22

      

     Nawiązanie stałego kontaktu z instytucjami lub stowarzyszeniami wspierającymi uzdolnionych.

      

     23

      

     Stworzenie uczniom uzdolnionym warunków do realizowania nauki w ramach Indywidualnego Programu Nauczania.

      

     24

      

     Otoczenie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną

      

     25

      

     Promowanie osiągnięć ucznia na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

      

     26

     I

     nformowanie na bieżąco rodziców o postępach dziecka.

      

     27

      

     Doskonalenie funkcji wychowawczej rodziny :

     -organizacja doradztwa dla rodziców w zakresie pracy ze zdolnym dzieckiem,

     -zachęcanie rodziców do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania dalszego ich rozwoju.

      

     28

      

     Zapoznanie rodziców z osiągnięciami uczniów.

      

     29

      

     Włączenie Rady Rodziców w działaniach szkoły na rzecz rozwoju ucznia uzdolnionego

      

      

     30

      

      

     Informowanie o ofercie instytucji kulturalno-oświatowych, społecznych, organizacji rządowych i pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną i sportową.

      

     31

      

     Zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wspierania rozwoju ucznia uzdolnionego oraz ucznia z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych

      

     32

      

     Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach dotyczących pracy z uczniem zdolnym (metody identyfikowania i diagnozowania, aktywizujące metody pracy)