• Specjaliści

     • Psycholog i pedagodzy

     • Pedagog specjalny

      mgr Anna Gromadzka

      Pedagog szkolny

      mgr Agnieszka Ziniewicz

      Psycholog szkolny

      mgr Sylwia Stadnik-Terlikowska

      Poniedziałek

      10:30 – 13:30

      14:30 – 15:30

      8:00 - 13:00

      8:00 – 9:30

      10:30 11:30

      12:30 14:30

      Wtorek

      9:30 – 13:30

      14:00 – 15:30

      9:00 – 13:00

      8:00 – 9:30

      11:30 14:00

      Środa

      9:00 – 11:00

      13:00 – 14:00

      8:00 - 13:30

      10:00 - 15.30

      Czwartek

      8:00 – 9:00

      10:00 – 11:30

      12:00 – 13:00

      10:30 – 14:00

      9:30 – 12:30

      12:30 15:30

      Piątek

      8:00 – 14:00

      11:30 - 15:30

      10:00 – 12:30

      13:30 14:30

       

      Pedagog szkolny wykonuje zadania w zakresie:

      1. zbierania informacji na temat funkcjonowania ucznia w społeczności szkolnej;
      2. zbierania informacji na temat procesów grupowych;
      3. koordynowania działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      4. rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem;
      5. współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów z deficytami rozwojowymi;
      6. przygotowania opinii dotyczących funkcjonowania ucznia w Szkole;
      7. występowania z ramienia Szkoły jako pełnomocnika ucznia;
      8. organizowania i koordynowania działań Szkoły związanych w funkcją opiekuńczą, w tym pomocy materialnej;
      9. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

       

      Do zakresu zadań psychologa szkolnego należy:

      1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i jego uczestnictwo w szkole;
      2. diagnozowanie potrzeb środowiska szkolnego;
      3. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
      4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
      5. wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
      6. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych wg rozpoznanych potrzeb.
      7. prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

      Do zadań pedagoga specjalnego należą:

      1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w zakresie rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły osób ze szczególnymi potrzebami oraz rekomendowanie działań dla tych osób w zakresie dostępności;
      2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów w życiu szkoły;
      3. rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
      4. określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
      5. współpraca w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      6. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom
      7. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością
      8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w zakresie:
      • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
      • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
      • dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
      • doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

       

       

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
    • 22 611-94-33
    • 04-450 Warszawa, ul. I.Paderewskiego 45 Poland
    • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek 8.00 - 16.00 środa 8.00 - 16.00 czwartek 8.00 - 17.00 piątek 8.00 - 15.00
   • Logowanie