• Wars i Sawa

    • Biesiada u Warsa i Sawy

     W czwartek 16 kwietnia 2015r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" dla nauczycieli  szkół podstawowych z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.  Celem  programu było zwiększenie liczby uczniów, u których zidentyfikowano uzdolnienia i zapewnienie im indywidualnego rozwoju. Podczas biesiady zaprezentowalismy  uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach, a nauczyciele naszej szkoły pokazali jak kreatywnie nauczać.

      

     Zdjęcia z uroczystości:

          

          

      

     8 października 2012 r. w siedzibie Centrum Nauki Kopernik odbyła się uroczystość wręczenia

     Certyfikatów WARS i SAWA.

     Była to już trzecia edycja programu realizowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, którego celem jest wspieranie uczniów uzdolnionych.

     O Certyfikat ubiegało się 79 szkół, został przyznany 56 warszawskim szkołom.Nasza szkoła dołączyła do zaszczytnego grona szkół wyróżnionych Certyfikatem Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA .

     Uroczystości  wręczania honorowych wyróżnień dokonali: prezydent m.st. Warszawy - pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, zastępca prezydenta m.st. Warszawy - pan Włodzimierz Paszyński oraz dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - pani Joanna Gospodarczyk. Ponadto w Gali wzięli udział członkowie Kapituły Certyfikatu, przedstawiciele warszawskiego środowiska edukacyjno-kulturalnego, burmistrzowie, naczelnicy wydziałów oświaty, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wyróżnionych szkół.

     Naszą placówkę  na uroczystości reprezentowali: pani dyrektor Halina Sawicka, lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uczniów Uzdolnionych - pani Agnieszka Iwanicka  oraz reprezentant szkolnej społeczności - uczeń klasy 6b.

     Podstawowym założeniem programu WARS i SAWA jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowanego rozwoju.

     Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych kładzie główny nacisk na doskonalenie procesu dydaktyczno – wychowawczego nastawionego na zaspokojenie potrzeb intelektualnych uczniów, przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym szczeblu z równoczesnym promowaniem ich osiągnięć, wyszukiwanie talentów,  motywowanie do zdobywania wiedzy i rozwijanie zainteresowań.

     Cel ogólny

     Celem ogólnym programu jest zwiększenie liczby uczniów, u których zidentyfikowano uzdolnienia i zapewnienie im możliwości indywidualnego rozwoju zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami przy wsparciu osób dorosłych.

     Cele szczegółowe

     1.     Zwiększenie skuteczności i trafności identyfikacji i diagnozy uczniów pod kątem ich uzdolnień w SP 217.

     2.     Zapewnienie adekwatnej do rodzaju uzdolnień oferty edukacyjnej.

     3.     Zwiększenie motywacji uczniów do rozwoju i wykorzystania własnych uzdolnień.

     4.     Podniesienie kompetencji i kwalifikacji rady pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

     5.     Zwiększenie uczestnictwa rodziców w procesie kształtowania indywidualnych uzdolnień uczniów SP 217.