• Świetlica szkolna 2021/2022
   • Świetlica szkolna 2021/2022

   • 15.11.2021 22:02
   • Świetlica w roku szkolnym 2021/2022
     
    jest czynna w godzinach 6.45.-17.30.
     
    Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów wypełnionej

    KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
    ( dostępna w świetlicy i na stronie szkoły).

     
   •  

    1. Świetlica szkolna jest bezpłatna. Jednak ze względu na ogromne zapotrzebowanie na materiały i przybory do zajęć świetlicowych, zbierana jest dobrowolna składka. Pieniądze wpłacane są na konto Rady Rodziców. Wpłat można dokonać w pokoju 71 lub na konto:
    2. Bank Spółdzielczy w Halinowie nr konta: 23 8019 1036 2003 0701 2215 0001
    3. W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, świetlica (np. Jan Nowak, IIIA, świetlica) 
    4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem.
    5. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców/opiekunów.
    6. Dziecko odebrane ze świetlicy przez rodzica/opiekuna nie może wrócić do świetlicy bez ponownego poinformowania dyżurującego nauczyciela świetlicy.
    7. W momencie odbioru dziecka ze świetlicy rodzic/opiekun przejmuje całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
    8. Za rzeczy zniszczone przez dzieci odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.
    9. Do świetlicy dzieci nie przynoszą cennych przedmiotów. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione i/lub zagubione zabawki, ubrania, telefony komórkowe itp.
    10. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego półroczną i roczną ocenę zachowania.
    11. Wszelkie sprawy z funkcjonowaniem świetlicy rodzice/opiekunowie mogą zgłaszać i omawiać z kierownikiem, nauczycielami świetlicy bądź z dyrektorem szkoły.
   • Wróć do listy artykułów