• Deklaracja dostępności

    • Godziny dostępności nauczycieli

    • Deklaracja Dostępności

     Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

     • Data publikacji strony internetowej: 
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

     - materiały zostały opublikowane na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, - materiały pochodzą z różnych źródeł, co może spowodować, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, - zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF (skanów) nie są dostępne cyfrowo dla czytników ekranu, - opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, - część plików nie jest dostępnych cyfrowo, - na niektórych stronach do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem, - brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, - niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, - niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafik, - niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia, - na stronie internetowej mogą być zamieszczone filmy do których nie dodano napisów.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 
     • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

     Deklarację sporządzono na podstawiebadania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny(Test – European Internet Inclusion Initiative - raport oceniający).

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

     • osobą kontaktową jest: Manuela Zawadzka
     • e-mail: m.zarnecka@sp217.pl
     • nr telefonu: +48226119433

     Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

     Każdy ma prawo do:

     • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
     • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
     • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

     Żądanie powinno zawierać:

     • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
     • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
     • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

     Skargi i odwołania

     W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie w Warszawie
     • Adres: 04-450 Warszawa, ul. Ignacego Paderewskiego 45
     • E-mail: sp217@edu.um.warszawa.pl
     • Telefon: +48226119433

     Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie, ul. Ignacego Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa. Dojścia piesze są możliwe od ulicy Ignacego Paderewskiego i Alei Generała Antoniego Chruściela „Montera”. Chodnik dla pieszych umiejscowiony jest po jednej stronie ulicy Ignacego Paderewskiego. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ulicy Ignacego Paderewskiego i Alei Generała Antoniego Chruściela „Montera” nie występują schody. Nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Najbliższa stacja PKP Rembertów znajduje się w odległości do ok.400 m. W obrębie stacji znajdują się dwa przejścia podziemne. Oba są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości około 40 m: Zawodowa 01 i Zawodowa 02. Od ul. Marsa można dojechać linią 143, natomiast od żabek linią 199. Z Centrum kursuje Szynka Kolej Miejska linii S2 i pociągi Kolei Mazowieckich. Brak linii tramwajowej i linii metra. Brak postoju taksówek w pobliżu szkoły, najbliższy postój taksówek znajduje się przy rondzie gen. Fieldorfa ps. „Nil”. Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ Do głównego wejścia prowadzi furtka nie spełniająca standardów dostępności. Główne wejście do budynku, znajduje się w ścianie bocznej budynku jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone i nie jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim. Przejście do szkoły jest przez wiatrołap. Przy drzwiach w wiatrołapie znajduje się dzwonek. Sekretariat usytuowany jest na parterze po lewej stronie od wejścia, po pokonaniu 11 stopni. Przy schodach nie ma pochylni dla osób niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzi furtka spełniająca standardy dostępności. Drugie wejście do budynku znajduje się po prawej stronie stojąc przodem do budynku szkoły jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone i nie jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim. Przejście jest przez wiatrołap i po pokonaniu 6 stopni. Korytarze na parterze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pokoju matki z dzieckiem. W budynku nie ma pochylni, platform, i wind pozwalających na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz do celów ewakuacyjnych. Brak na terenie szkoły pętli indukcyjnej. Brak dostępu do tłumacza PJM.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
    • 22 611-94-33
    • 04-450 Warszawa, ul. I.Paderewskiego 45 Poland
    • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek 8.00 - 16.00 środa 8.00 - 16.00 czwartek 8.00 - 17.00 piątek 8.00 - 15.00
   • Logowanie